Politika privatnosti

Ova politika privatnosti je usklađena sa Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I
VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom
kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti
podataka) i drugim primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka.
Ovom Politikom želimo Vam pružiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka koje prikupljamo
o Vama ako ste zdravstveni djelatnik, posjetitelj naših internet stranica, kandidat za zapošljavanje,
student, vanjski suradnik ili kontakt osoba kod naših poslovnih partnera.
Nadalje, ovom Politikom želimo Vam pružiti i informacije o pravima koja možete ostvariti u vezi s
obradom tih podataka.

Zaštita Vaše privatnosti nam je izuzetno važna pa Vas molimo da ovu Politiku Privatnosti pažljivo
pročitate.

 

Tko je odgovoran za obradu Vaših podataka?
Budući da određujemo svrhu i sredstva obrade Vaših osobnih podataka mi smo, sukladno Općoj
uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), voditelj obrade Vaših osobnih podataka:
Makpharm d.o.o.
Trnjanska cesta 37/1
HR-10000 Zagreb

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarenja svojih prava na zaštitu podataka
molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka:
Ime i prezime: Luka Jelčić
Broj telefona: +385 1 4840342
E-mail adresa: dpo@makpharm.hr

 

U koje svrhe i na temelju kojih pravnih osnova obrađujemo Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba
(EU) 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalim važećim propisima o
zaštiti osobnih podataka.
Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe koje su navedene u ovoj Politici privatnosti (ili u svrhe koje
su u skladu s tim svrhama) i to isključivo u skladu sa sljedećim pravnim osnovama:

a) Poduzimanje predugovornih radnji, sklapanje i izvršavanje ugovora
Osobne podatke koje nam pružite putem ponuda za sklapanje ugovora, samog ugovora i druge
dokumentacije obrađujemo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora. Nadalje, osobne podatke

obrađujemo u svrhu provođenja procesa sprečavanja potencijalnih negativnih iznenađenja nakon
sklapanja / suradnje s Vama.
Temeljem Vaših narudžbi komuniciramo s vama vezano uz ugovor, provjeravamo transakcije, kao i
kontroliramo kvalitetu putem odgovarajuće dokumentacije, odgovaramo na pritužbe, prigovore,
reklamacije, pohvale, i ostale postupke vezane uz dobru reputaciju.
Ako ste kandidat za zapošljavanje Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe odvijanja
natječajnog postupka. Tijekom natječajnog postupka Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe
procjena molbi za posao i zapošljavanja na otvorenim pozicijama.

b) Ispunjavanje zakonskih obveza
Osim za stvarno ispunjenje (pred)ugovornih obveza, vaše podatke obrađujemo i u svrhu ispunjavanja
zakonskih obveza. Kao i sva ostala farmaceutska društva koja djeluju u poslovnoj sferi, i mi
podliježemo nizu zakonskih obveza. Osobni podaci obrađuju se u svrhe ispunjavanja obveza iz
Zakona o lijekovima i pripadajućim podzakonskim aktima povezanim s farmakovigilancijom,
objavljivanja podataka o prijenosu vrijednosti od strane proizvođača lijekova zdravstvenim radnicima i
zdravstvenim organizacijama, poštivanja obveza kontrole i obavješćivanja prema poreznom pravu,
arhiviranja podataka u svrhu zaštite i sigurnosti podataka, kao i u svrhe revizije od strane poreznih
savjetnika/revizora, fiskalnih i drugih tijela vlasti.

c) Legitimni interesi
Vaše osobne podatke imamo pravo obrađivati u svrhe naših legitimnih interesa osim u slučajevima
kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu
osobnih podataka. Pri tome ćemo uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih
podataka.
Naš legitiman interes je obrada osobnih podataka u svrhe rješavanja sporova ili pritužbi, regulatorne
istrage i postupanja po zahtjevima nadležnih tijela, ostvarivanja pravnih zahtjeva ili obrane od tuđih
zahtjeva i pružanje informacija pojedincima koji posjete našu web stranicu i obrate nam se putem
online kontakt obrazaca.
Nadalje, naš legitiman interes je obrada Vaših osobnih podataka u svrhu sprječavanja prijevara i
kaznenih djela te zaštite sigurnosti našeg informacijskog sustava i u svrhu dokazivanja poslovnih
transakcija, sigurnosti zaposlenika i imovine.

d) Privola
Vaše osobne podatke obrađujemo i u svrhu slanja e-mail obavijesti i poziva na seminare i simpozije,
oglašavanja, obavještavanja o novostima i mogućim prilikama za koje ste možda zainteresirani.
Obavijesti šaljemo sljedećim putem: e-mailom, telefonom, tekstualnim porukama, društvenim
mrežama, postovima ili osobno.
Za ispunjavanje gore navedenih svrha potrebna nam je Vaša privola za obradu osobnih podataka.
Ako Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju dane privole obavještavamo Vas da imate pravo u
svakom trenutku povući privolu, na način opisan u točki 7. „Koja su Vaša prava u vezi s obradom
Vaših osobnih podataka?“.
Ako ćemo Vaše osobne podatke namjeravati dodatno obrađivati u svrhu koja je različita od one za
koju smo ih prikupili, prije te dodatne obrade pružiti ćemo Vam sve propisane informacije o toj drugoj
svrsi.

Koje kategorije osobnih podataka obrađujemo?

Budući da prikupljamo samo one podatke koji su nam neophodni za postizanje određene svrhe, u
pojedinim slučajevima je moguće ostvariti svrhu obrade i korištenjem manjeg opsega podataka nego
što je opisano. Relevantne kategorije osobnih podataka mogu biti:

 • Opći podaci (ime i prezime, titula, specijalizacija, naziv radnog mjesta, sadržaj poruka i
  slično)
 • Kontakt podaci (adresa, e-mail, broj telefona, broj mobitela i slično)
 • Podaci o Vašem korištenju web stranica koje mi pružamo (npr. vrijeme pristupa našim web
  stranicama, aplikacijama ili newsletteru, naše stranice/poveznice na koje ste kliktali ili unosi i
  slični podaci)
 • Podaci o kandidatima za rad (podaci iz natječajne dokumentacije ako ih je kandidat naveo:
  spol, datum rođenja, fotografija portreta, profesionalna karijera, stručna znanja, podaci o
  obrazovanju, stručna kvalifikacija i dozvole za obavljanje profesije, poznavanje stranih jezika,
  pohađani tečajevi za osposobljavanje, status dozvole boravka i radne dozvole, državljanstvo
  i identifikacijski podaci. U kasnijoj fazi natječajnog postupka (OIB, podaci o banci i računu)

 

Kome će Vaši osobni podaci biti otkriveni?

Ako je nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade, odnosno ako utvrđeno propisima,
Vaše osobne podatke možemo otkriti fizičkim i pravnim osobama, tijelima javne vlasti ili drugim
tijelima (primatelji).
Bez obzira kojim primateljima dostavljamo Vaše osobne podatke, mi ćemo dostaviti samo one
podatke koji su neophodni za postizanje konkretne svrhe obrade.
Vaše osobne podatke možemo, u skladu s posebnim propisima, dostaviti tijelima javne vlasti u svrhu
izvršavanja njihovih službenih zadaća kao npr. poreznom tijelu, HZZO-u, sudu, i drugima.
Vaše osobne podatke možemo dostaviti i ostalim primateljima, tj. fizičkim i pravnim osobama koje su
s nama u poslovnom odnosu u vezi sa pružanjem IT i drugih usluga (npr. pružatelji IT usluga,
odvjetnici i dr.).
Kada za obradu Vaših osobnih podataka, sukladno propisima, angažiramo druge fizičke ili pravne
osobe koje će obrađivati Vaše osobne podatke isključivo u naše ime i prema našim uputama
(izvršitelji obrade), mi ćemo na temelju pisanog ugovora angažirati samo one izvršitelje obrade koji u
dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju
zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju
zaštitu Vaših prava.

 

Gdje će se obrađivati Vaši osobni podaci?

Vaši osobni podaci se obrađuju unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili u trećim
zemljama (zemlje izvan EGP-a).
Ako ćemo Vaše osobne podatke dostavljati primateljima u trećim zemljama to ćemo učiniti samo ako
je Europska komisija odlučila da se radi o zemljama koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite
osobnih podataka propisanu Općom uredbom o zaštiti podataka odnosno ako su predviđene
odgovarajuće zaštitne mjere (npr. standardne klauzule o zaštiti podataka). Za obavijesti o poduzetim
sigurnosnim zaštitnim mjerama možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se
obrađuju osim ako nas ne obvezuju dodatni zakonski rokovi za njihovo čuvanje.
Razdoblje čuvanja može biti određeno također vremenom trajanja ugovornog odnosa. Međutim,
budući da također podliježemo zakonskim obvezama čuvanja podataka o Vama, možemo čuvati
osobne podatke i nakon isteka ugovornog odnosa. Razdoblja i rokovi za pohranu podataka koji su
gore navedeni su do deset godina nakon završetka ugovornog odnosa ili predugovornog pravnog
odnosa.
Osim toga, osobne podatke čuvamo sve dok postoji zakonska mogućnost da postavite pravne
zahtjeve temeljem ugovornog odnosa.
Ako određene osobne podatke obrađujemo na temelju privole, u slučaju povlačenja privole mi ćemo
izvršiti brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako
je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Koja su Vaša prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka?

Kao osoba čije osobne podatke obrađujemo obavještavamo Vas da, uz uvjete propisane Općom
uredbom o zaštiti podataka, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:

 • pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako
  se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o
  obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje itd.
  pravo na ispravak – pravno na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih
  podatke
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose
  na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su
  prikupljeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu,
  ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni itd., ovo pravo ima ograničenja pa se ne može
  primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane
  pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema
  propisima koji nas obvezuju
 • pravo na ograničenje obrade – pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih
  podataka (npr. kada osporavate svrhama obrade, točnosti podataka isl.) uz iznimku pohrane i
  nekih drugih vrsta obrade
 • pravo na prigovor na obradu podataka – pravo na protivljenje obradi osobnih podataka koji
  se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa, uključujući i profiliranje. U
  tom slučaju možemo obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo
  da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi
  uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • pravo na prenosivost podataka – pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju
  obrade ako ste nam osobne podatke pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno
  upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i te
  melji na privoli ili na ugovoru
 • pravo na povlačenje privole – ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate
  pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane
  obavijesti o povlačenju privole službeniku za zaštitu podataka. U tom slučaju mi više ne
  smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako ne postoji druga pravna osnova za njihovu
  obradu. Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utječe na
  zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlačenja

Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka možete se obratiti našem
službeniku za zaštitu podataka putem kontaktnih podataka koji su navedeni u točki 1. – „Tko je
odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?“. U tu svrhu možete koristiti obrazac ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA. Molimo da kopiju istog zadržite za svoje potrebe.
Kako bismo mogli postupiti po Vašem zahtjevu za ostvarenje prava imamo pravo od Vas zatražiti
dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budemo mogli potvrditi,
imamo pravo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu.
Ako su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova
učestalog ponavljanja, imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka
imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u
kojoj je Vaše radno mjesto ili mjesto kršenja propisa o zaštiti osobnih podataka.
U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih
podataka.
Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se
prije podnošenja pritužbe obratite našem službeniku za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih
pitanja.

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
Ime i prezime:
OIB:
Kontakt podaci (e-mail adresa, telefon):

*NAPOMENA: Kako bi nam pomogli da potvrdimo Vaš identitet, Vaš zahtjev mora sadržavati točne
podatke, a Makpharm d.o.o., Trnjanska cesta 37/1 1/a, HR-10000 Zagreb (dalje u tekstu:
Makpharm) ima pravo kontaktirati Vas radi utvrđenja odnosno potvrde Vašeg identiteta.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA ŽELI OSTVARITI SLJEDEĆE PRAVO (molimo da vrstu prava u vezi
kojeg podnosite zahtjev označite križićem – jedno ili više prava):

 • Pravo na pristup osobnim podacima i to;
  informaciju obrađuju li se osobni podaci podnositelja zahtjeva
  informaciju koji se osobni podaci podnositelja zahtjeva obrađuju
 • Pravo na ispravak osobnih podataka;
  podnosi zahtjev za promjenu sljedećih podataka, podacima
  Stari podatak:
  Novi podatak:
 • podnosi zahtjev za ispravak sljedećih podataka, podacima:
  Netočan podatak:
  Točan podatak (dopuna točnih podataka):
 • podnosi zahtjev za dopunu sljedećih podataka, podacima:
  Nepotpun podatak:
  Potpun podatak:

Molimo obrazložite razloge na kojoj se temelji Vaš zahtjev za ostvarivanje prava te po potrebi priložite
dodatne dokumente:

 • Pravo na brisanje osobnih podataka;
  podnosi zahtjev za brisanje svih osobnih podataka
  podnosi zahtjev za brisanje samo određenih osobnih podataka

Molimo navesti podatak čije se brisanje traži te obrazloženje razloga na kojoj se temelji Vaš zahtjev
za ostvarivanje prava te po potrebi priložite dodatne dokumente:

 • Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
  podnosi zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka

Ukratko obrazložite razloge na kojima se temelji Vaš zahtjev za ostvarivanje sva prava te po potrebi
priložite dodatne dokumente:

 • Pravo na prenosivost osobnih podataka
  podnosi zahtjev za prenosivost osobnih podataka

Ukratko obrazložite razloge na kojima se temelji Vaš zahtjev za ostvarivanje sva prava te po potrebi
priložite dodatne dokumente:

 • Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka
  obrazlaže se kako slijedi:

(molimo navesti obrazloženje)
budući da se radi o izravnom marketingu
pravo da se na mene ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi
osobnih podataka.

Ukratko obrazložite razloge na kojima se temelji Vaš zahtjev za ostvarivanje prava te po potrebi
priložite dodatne dokumente:

Detaljnije informacije o pravima koja Vam pripadaju u pogledu Vaših osobnih podataka možete
pronaći u dokumentu Politika privatnosti, dostupna na internetskoj stranici Društva.

VAŽNE INFORMACIJE:
Upisivanjem svog imena i prezimena na kraju ovog obrasca te potpisom potvrđujete da ste Vi
podnositelj ovog zahtjeva te da su informacije i izjave dane u ovom zahtjevu u potpunosti istinite i
točne.
Makpharm prikuplja i obrađuje Vaše podatke navedene u ovom Zahtjevu isključivo temeljem Vašeg
Zahtjeva i u svrhu provođenja odgovarajućeg postupka za ostvarivanje jednog ili više Vaših prava.
O daljnjem postupanju i eventualnom ostvarenju jednog ili više Vaših prava temeljem ovog Zahtjeva,
Makpharm će Vas pravodobno obavijestiti putem Vaših kontakt podataka navedenih u ovom
Zahtjevu.
Datum podnošenja zahtjeva:
Potpis:
PRILOZI (ako je primjenjivo)

Kolačići

Ova web stranica koristi kolačiće. Koristimo kolačiće za prilagodbu sadržaja i oglasa, pružanje značajki društvenih medija i analizu našeg prometa. Također dijelimo informacije o vašoj upotrebi naše stranice s našim partnerima na društvenim medijima, oglašavanju i analitici koji ih mogu kombinirati s drugim informacijama koje ste im dali ili koje su prikupili vašim korištenjem svojih usluga.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web stranice mogu koristiti kako bi korisničko iskustvo bilo učinkovitije.

Zakon propisuje da kolačiće možemo pohraniti na vaš uređaj ako su nužno potrebni za rad ove stranice. Za sve ostale vrste kolačića potrebno nam je vaše dopuštenje.

Ova stranica koristi različite vrste kolačića. Neke kolačiće postavljaju usluge trećih strana koje se pojavljuju na našim stranicama.

U bilo kojem trenutku možete promijeniti ili povući svoj pristanak iz Izjave o kolačićima na našoj web stranici.

Saznajte više o tome tko smo mi, kako nas možete kontaktirati i kako obrađujemo osobne podatke u našim Pravilima privatnosti.

 

Na koji se način koristimo kolačićima?
Web stranica www.makpharm.hr upotrebljava kolačiće i slične tehnologije za nekoliko svrha, ovisno o kontekstu ili proizvodu, uključujući:

 1. privremene korisničke kolačiće unosa (session-id) i/ili trajne kolačiće ograničene na nekoliko sati– koristimo ih za pohranjivanje vaših preferencija i postavki na vašem uređaju te za poboljšavanje vašeg korisničkog iskustva. Na primjer, spremanje vaših osobnih preferencija u kolačiće što vam omogućuje da ne morate stalno iznova postavljati preferencije;
 2. kolačiće za provjeru autentičnosti, koji se koriste za autentifikacijske usluge, tijekom trajanja pregleda stranice – koristimo ih da bismo provjerili vašu autentičnost. Taj vam kolačić omogućuje kretanje od stranice do stranice bez potrebe za ponovnim prijavljivanjem na svakoj stranici;
  korisničke sigurnosne kolačiće, koji se koriste za otkrivanje zloupotreba autentičnosti, ograničenog trajanja – koristimo ih za obradu informacija koje nam omogućuju sigurnost te za utvrđivanje prevare i zloupotrebe;
 3. kolačiće multimedijskih sadržaja, kao što su kolačići za flash player, za vrijeme trajanja pregleda stranice;
  kolačiće omogućavanja učitavanja, tijekom trajanja pregleda stranice – koristimo ih da bismo zapamtili informacije koje nam dajete, te podatke pohranjujemo u kolačić kako bismo mogli zapamtiti te podatke

 

Kako možete kontrolirati kolačiće?
Kolačiće možete kontrolirati i/ili izbrisati prema želji.

Možete izbrisati sve kolačiće koji su već pohranjeni na računalu, a postavke većine preglednika omogućuju blokiranje pohrane kolačića.

Ukoliko blokirate kolačiće, možda ćete pri svakom posjetu web-mjestu morati ručno prilagođivati neke željene postavke, a određene usluge i funkcije možda neće biti dostupne.

 

Ostala pitanja
Ukoliko nas želite kontaktirati u vezi ovih Pravila ili načina na kojeg web stranica koristi vaše podatke, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

MAKPHARM d.o.o.
Trnjanska cesta 37/1
10000 Zagreb, HR
OIB.: 02427849293
MBS: 080582982

Telefon: +385 1 4840 342
Fax: +385 1 4819 392

email: info@makpharm.hr

 

Obavještavanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Korisnika čiji su podatci ugroženi i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

 

Promjene naše politike privatnosti

Zadržavamo pravo izmjena ove politike privatnosti sukladno izmjenama zakonskih odredbi, poslovnih politika tvrtke ili druge okolnosti koje utječe na područje zaštite podataka. U slučaju promjena obavijestit ćemo Korisnike o tome na web stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.

Ove Opće uvjete poslovanja redovito pregledavamo i po potrebi dopunjavamo dodatnim informacijama jer nam je stalo do Vaše privatnosti. Posljednji put smo ih izmijenili dana 26. lipnja 2023. godine.

 

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku Korisnik može poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu može podnijeti

Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP)

Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb,

Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099

E-mail: azop@azop.hr, Web: www.azop.hr